Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Heineken Hrvatska d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, OIB 26057862389, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Kad s Laškim nazdravljaš, nagrade osvajaš!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Heineken Hrvatska d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, OIB 26057862389. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 5. rujna 2019. do 9. listopada 2019. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 4. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavne nagrade: Automobil Dacia Duster, vrijednosti 135.938,00 kuna
  • Tjednih nagrada: Ukupno 5 x Bicikl Pony Classic, pojedinačne vrijednosti 2.921,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 150.543,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske i o tome dostaviti potvrdu Ministarstvu financija.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Konzum prodavaonici na području Republike Hrvatske naprave kupnju najmanje 4 piva Laško Zlatorog ili Laško IPA u limenci 0,5L ili povratnoj staklenoj boci 0,5L (pojedinačno ili u promotivnom pakiranju) te na taj način prihvate ova pravila i uvjete za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici društva New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

  • Slanjem SMS poruke sadržaja: LASKO, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

  • Ispuniti obrazac na internet stranici laskonagradnaigra.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa te na taj način može osvojiti više pojedinačnih nagrada. No, svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 10. 10. 2019. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se u prostorijama tvrtke New Level d.o.o. prema sljedećem rasporedu:

- 12. 9. 2019. – za prijave od 5. 9. do 11. 9. 2019.

- 19. 9. 2019. – za prijave od 12. 9. do 18. 9. 2019.

- 26. 9. 2019. – za prijave od 19. 9. do 25. 9. 2019.

- 3. 10. 2019. – za prijave od 26. 9. do 2. 10. 2019.

- 10. 10. 2019. – za prijave od 3. 10. do 9. 10. 2019.

Izvlačenja će se provesti tako da se utvrde dobitnici svih nagrada, na način da se nagradni fond u cijelosti podijeli dobitnicima koji budu izvučeni.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada nadzirat će tročlana komisija, dok će izvlačenje dobitnika glavne nagrade nazidati tročlana komisija sastavljena od zaposlenika Priređivača i javni bilježnik. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik. Zapisnik će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač će dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Jedna osoba može osvojiti više pojedinačnih nagrada.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.laskonagradnaigra.hr, a Priređivač će u istom tom roku dobitnike posebno obavijestiti o nagradama u pisanom obliku.

Članak 8. Preuzimanje nagrada i način izvlačenja ako se uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik. Dobitnici će o dobitku i o proceduri preuzimanja biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će u roku od 8 dana od isteka prethodno navedenog roka ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnici ni u tom naknadnom roku ne podignu nagradu, gube pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, uz predočenje identifikacijske isprave i pisane punomoći na kojoj je potpis dobitnika ovjeren kod javnog bilježnika.

Priređivač će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje

mirovanja i ostale odredbe

Nagradna igra može se otkazati, odnosno prekinuti samo u slučaju da nastupe takve okolnosti koje onemogućuju daljnji tijek igre, za koje Priređivač nije odgovoran, a koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o takvom prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.laskonagradnaigra.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada ili pogodnosti predviđenih nagradnim fondom.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagradu kojoj je istekom određenog roka vrijednost postala ništava, odnosno ako je nagrada izgubila tržišnu vrijednost (npr. ulaznice za posjet nekom događaju nakon što je događaj završio, kao što su izložbe, koncerti, nogometne utakmice i sl.). Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.laskonagradnaigra.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre.

Osobni podaci sudionika nagradne igre sukladno članku 6. stavku 1. prikupljaju se i obrađuju u svrhu priređivanja nagradne igre, temeljem Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10 (Pravilnik).

Osim podataka sukladno članku 6. stavku 1., za dobitnike nagrada prikupljat će se i obrađivati i sljedeći osobni podaci: e-mail adresa, fotografija i videosnimka, fotografija računa i broj telefona, u svrhu njihove objave u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima Priređivača i to bez naknade.

Sudionici, ako postanu dobitnici nagrade, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da se osobni podaci navedeni u prethodnom stavku mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti kako je navedeno u prethodnom stavku.

Priređivač će omogućiti pristup osobnim podacima sudionika nagradne igre izvršitelju obrade, New Level d.o.o. Zagreb, Badalićeva 31, OIB: 99200431992.

Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka, te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade) sudionik nagradne igre može se obratiti na e-mail adresu: PrivacyCroatia@heineken.com.

Ako sudionik nagradne igre smatra da se podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, može podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te se obratiti Priređivaču radi objašnjenja.

Priređivač će poduzeti sve potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom te će provoditi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu tih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osigurati takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Detaljnije informacije o načinu na koji Priređivač obrađuje osobne podatke i štiti privatnost Sudionika mogu se pronaći u Priređivačevim Pravilima privatnosti koja su dostupna na https://www.karlovacko.hr/hr/pages/privacy-policy.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/19-01/478
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 21. kolovoza 2019.